Na Vašom súkromí nám záleží

Ochrana osobných údajov

 Zásady ochrany osobných údajov

__________________________________________________________________________

Správca:

Obchodné meno: Juraj Štefaňák

IČO: 51383284 

DIČ: 1121835319

 

Kontaktné údaje:

tel.: 0949 426 622

email: jurajstefanak@prosight.sk

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Pojmy

Subjekt údajov: Tento dokument upravuje transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv fyzických osôb ako spotrebiteľov, ďalej pre uplatňovanie práv fyzických osôb v pozícii obchodných partnerov správcu a fyzických osôb ako štatutárnych orgánov a zamestnancov obchodného partnera správcu, ku ktorým sa osobné údaje vzťahujú (ďalej aj "Vy" či "zákazník");

Obchodný partner: Obchodným partnerom je na účely tohto dokumentu každá samostatne zárobkovo činná osoba  alebo fyzická osoba v pozícii štatutárneho orgánu alebo zamestnanca právnickej osoby alebo osoby samostatne zárobkovo činnej, s ktorými správca vstúpil do právneho vzťahu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov, alebo s ktorými správca o vstupe do tohto právneho vzťahu jedná (ďalej tiež "Obchodný partner").

Osobné údaj: Osobný údaj je akýkoľvek údaj viažuci sa k živej fyzickej osobe, podľa ktorého je túto osobu možné priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pohlavie, vek, dátum narodenia, rodné číslo, identifikačné číslo, osobný stav, fotografický záznam, videozáznam, audiozáznam, emailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, cookies, DIČ, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo pasu, vzdelanie, príjem zo zamestnania, kultúrny profil atď. (ďalej tiež "údaje" či "informácie").

Osobitné kategórie osobných údajov: do tejto kategórie spadajú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstvo alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch a spracovania genetických údajov, biometrických údajov s cieľom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnu orientáciu fyzickej osoby.

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ, spoločnosť: Juraj Štefaňák, IČO: 51383284, DIČ: 1121835319 so sídlom: Letná 3371/23 05801,Poprad   (ďalej tiež "správca" alebo "my");

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej aj "partner" či "spracovateľ");

Webové stránky: Webové stránky dostupné na  www.jurajstefanak.sk;

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takým dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) či zobrazovanie reklám na základe záujmu zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradený webovými stránkami a servermi tomuto prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú pre zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a na lepšie zameranie marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 • Aké osobné údaje sú spracovávané?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávame nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovaciu alebo inú kontaktnú adresu, fakturačnú adresu, adresu sídla, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizačné certifikáty, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom atď .;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 • ďalšie osobné údaje: typické údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.
 • Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám oznámite napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikáciu s nami či prihlásením k odberu newslettera. Typicky ide o:

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom;

 A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky.

Typicky ide o:

 • iné elektronické údaje:
 • cookies;
 • webovej stránke, ktorú ste ostatne navštívili;
 • IP adrese;
 • dátume prístupu a dobe prístupu;
 • vyhľadávacie dotazy;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny údajov;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Osobné údaje obchodných partnerov získavame aj prostredníctvom vizitiek (listinných aj

elektronických), internetových stránok obchodných partnerov, elektronických komunikačných

prostriedkov (napr. emailové a telefonické konverzácie) konverzácie na sociálnych a profesijných sieťach, ústneho pojednávania, návrhov zmlúv či iných obchodných písomností alebo odporúčania tretích strán.

 • Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracované pre nasledujúce účely:

Plnenie zmluvného vzťahu, fakturácia

 • Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na objednané služby. Naproti tomu my máme nárok na zaplatenie dohodnutej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť záväzku a skontrolovať splnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu).
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.

Správa zákazníckych účtov

 • Účel: Zákazníci sa môžu na našich webových stránkach registrovať a spravovať svoje osobné nastavenia. Pre tento účel musíme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, prípadne nám môžete poskytnúť tiež meno, priezvisko a telefónne číslo. Tieto údaje potom slúžia pre jednoduchšie objednanie našich výrobkov.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vaším súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné sa registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Za odvolanie

súhlasu budeme považovať neprihlásenie sa do zákazníckeho účtu po dobu 3 rokov.

Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácie recenzií, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií

 • Účel: Vaše údaje používame na správu vašich dotazov, vybavovanie podnetov, sťažností s našou zákazníckou podporou. Taktiež Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Vaše údaje používame aj pre to, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie dohodnutej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať ponuku zvolených produktov. Ďalej Vaše údaje spracovávame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z vadného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené naším oprávneným záujmom na možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Ak sa rozhodnete publikovať recenziu, robíte tak dobrovoľne a my Vaše údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho skončenia. V prípade recenzie alebo odporúčania produktov je doba uloženie daná dobou trvania vášho súhlasu.

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka nášho tovaru

 • Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu zasielame novinky o našom tovare. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v každom oznámení.

Svoje preferencie ohľadom zasielania obchodných oznámení môžete spravovať aj v nastavení, ktoré je prístupné prostredníctvom každého newsletteru (odhlásenie z odberu). Ak teda ste naším zákazníkom (napríklad ak ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu emailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, k zasielaniu obchodných oznámení o podobnom tovare, ak s tým nevyjadríte nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našom tovare, akciách a propagačných kampaniach. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našimi službami ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných objednávkach či informácie o Vaše účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď ide o  udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel zasielania obchodných oznámení a ponuky nášho tovaru je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám zasielať obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Za odvolanie súhlasu alebo skončení oprávneného záujmu budeme považovať, ak po dobu 3 rokov neotvoríte naše obchodné oznámenia.

Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

 • Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkom, ktorí už o naše webové stránky či služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala iba tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti cookies.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou, či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačná či session cookies). Tieto sa spracovávajú, kým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. Persistent cookies).

Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači i po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu,

prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. Viac sa o čase uloženia cookies môžete dočítať v časti cookies.

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach

 • Účel: K vývoju nových služieb a zlepšovania existujúcich dochádza pomocou zisťovaní potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité služby a texty pod. V súvislosti s prechádzaním našich webových stránok ďalej spracovávame informácie o návštevnosti, čítanosti, počte prezretých stránok, zariadenie, z ktorého prichádzate na naše webové stránky, čas strávený na stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné či menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok.

Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás užívateľsky prijateľný a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte evidentne záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme. V spolupráci s partnermi zaisťujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako naše webové stránky používate, a získa súhrnné štatistiky.

Medzi tieto údaje patria adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky, dĺžka vašej návštevy, zobrazené stránky a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach či v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web Beacon, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových stránok. Tiež môžeme poveriť poskytovateľa služieb tretích strán, aby v našom mene zabezpečovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na účel zhromažďovania informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na tvorbu cielených reklamám. Ak nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takých technológií, alebo vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadom spracovania cookies sa môžete dočítať v časti cookies.

 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach je odôvodnené Vaším súhlasom, prípadne naším oprávneným záujmom na priamom marketingu.

Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, vykonávať analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je daná dobou trvania vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačná či session cookies). Tieto sa spracovávajú, kým je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. Persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači i po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. Viac sa o čase uloženia cookies môžete dočítať v časti cookies.

Ochrana našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb

 • Účel: Údaje o tom, ako naše webové stránky používate, či údaje o Vašich objednávkach môžeme využiť na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov, zneužitie, nezákonného použitia a porušenie našich obchodných podmienok, ako aj k tomu, aby sme splnili rozhodnutie súdu či ďalších orgánov činných v trestnom konaní, orgánov štátnej správy či podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel ochrany našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb je odôvodnené plnením zákonných povinností, prípadne naším oprávneným záujmom na ochrane našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám na tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.
 • Doba uloženia: Doba uloženia údajov je 4 roky od ukončenia našich zmluvných vzťahov, príp. 4 roky od ich získania.

Účtovné a daňové účely

 • Účel: Vaše osobné údaje musíme spracovávať tiež preto, že nám to ukladá príslušná účtovná a daňová legislatíva.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov pre účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.
 • Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov.

Plnenie ostatných právnych povinností

 • Účel: Medzi ostatné zákonné povinnosti, ktorými sa čas od času musíme riadiť, patrí napr. povinnosti na úseku boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
 • Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel plnenia ostatných právnych povinností je odôvodnené plnením zákonných povinností. Tieto údaje o Vás musíme spracovávať.
 • Doba uloženia: Účtovné údaje sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi.
 • Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby.

Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje odovzdávať partnerom, ktorí umožňujú naše fungovanie a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejšie, presnejšie a celkovo viac personalizovaný obsah a služby. Partnerov, ktorým Vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme. Spolupracujeme len s tými, ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k inému ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení vykonávať spracovanie Vašich údajov výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu nášho tovaru.
 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií.
 • Partneri, ktorí pre nás zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame.
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva;
 • poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk;
 • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok;
 • poskytovatelia analytických služieb;
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu a hodnotenie spokojnosti;
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí;
 • poskytovatelia právnych služieb, advokáti;
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane rozosielania e-mailov;
 • partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri organizovaní konferencií, seminárov a iných akcií.
 • Orgány verejnej správy.
 • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, ak to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak urobiť.
 • Môže ísť o orgán činný v trestnom konaní (PZ SR, prokuratúra a súdy) či orgány finančnej správy.
 • Prenos osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale iba náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.
 • Sú osobné údaje prenášané mimo EÚ?

Neodovzdávame Vaše osobné údaje na spracovanie do tretej krajiny (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého súčasťou sú aj štáty stojace mimo Európskej únie - Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).  

 • Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 • Aké sú práva dotknutých osôb?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Ak sa žiadosti opakujú a sú zjavne neopodstatnené či neprimerané, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu či doplnenie vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo zistíte-li, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k poškodeniu  príslušných práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že sa nedokáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak je spracovanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sa sídlom  Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 32 31 32 14, email:statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • Ako sú spracovávané súbory cookie?

Súbory cookie sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní celého radu základných internetových služieb. Ak nakupujete online, cookies slúži napríklad na to, že si eshop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíka. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili vaše preferencie (napr. jazykové či pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej ďalšej návšteve. Pomocou súborov cookie možno tiež zbierať štatistické údaje o aktivite používateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, pretože umožňujú poskytovať kvalitnejšie a užívateľsky prijateľnejšie služby.

Súbory cookie možno deliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. Session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do doby, než zatvoríte Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženie súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavení samotnej cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá (Naor. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich užívania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
 • remarketingové, ktoré používame k správnemu zacieleniu a pre personalizáciu obsahu a reklamy a pre analýzu a meranie výkonu jednotlivých predajných kanálov.

Používame aj cookies tretích strán, na základe ktorých sa vykonáva sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Naše webové stránky využívajú technológie retargeting, ktoré nám umožňujú tvoriť kategorizácie užívateľov webových stránok do skupín užívateľov. Podľa danej užívateľskej skupiny Vám potom môžeme na iných webových stránkach alebo v aplikáciách zobrazovať personalizovanú reklamu týkajúce sa našich výrobkov.

Využívame nasledujúce programy našich marketingových partnerov:

 • Sklik od spoločnosti Seznam.cz, a.s.
 • Google
 • Heureka
 • Glami
 • Facebook
 • Kde je možné sa o spracovaní osobných údajov a súkromia na internete dozvedieť viac?

Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby sa cookies odstraňovali alebo bránil ich ukladaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti pomocníka prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie užívaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladajido-vásho
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 • Opera: http://www.opera.com/cs/privacy
 • Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/cz/privacy/policies/flash-player.html

Navštíviť môžete tiež http://www.youronlinechoices.com/cz/ (slovensky), www.allaboutcookies.org

(Anglicky) alebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach paušálneho odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipédii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (slovensky)

 • Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 15 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 15 rokov, vykonáme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najskôr vymazali, okrem prípadov, keď sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 • Záver

Právne predpisy aj naše obchodné stratégie a s ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, v ktorých  má dôjsť k výraznejšej zmene týchto zásad, či v prípade, kedy nám tak uloží zákon, Vás budeme informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či užívanie našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Právne predpisy:

Tento dokument sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä:

Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN , zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, dostupný na https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18 .

V Poprade, dňa 22.11.2023

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ COOKIES

vydané v súlade s čl. 13 a 14 GDPR

Sme obchodná spoločnosť Juraj Štefaňák, IČO: 51383284  , DIČ: 1121835319,

 

Zároveň sme správcom Vašich osobných údajov, ktorý je zodpovedný za ich spracovanie.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

E-mail:     jurajstefanak@prosight.sk

Telefón:    0949 426 622

Adresa:     Letná 3371/23, 058 01, Poprad

Tieto informácie o spracovaní cookies boli vytvorené v súlade s nariadením GDPR ( ďalej len „GDPR“) a zákonom č.127/2005 Zb., o elektronickej komunikácii a stanovujú, akým spôsobom naše webové stránky na adrese www.jurajstefanak.sk (ďalej len „Platforma“ ), používajú cookies a technológie podobné cookies. V tomto dokumente sa dozviete, čo to sú cookies a ako ich používame.

Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies Vás môžeme odlíšiť od iných  užívateľov Platformy a účinnejšie si zaznamenať informácie o Vašej návšteve a správaní na Platforme.

Pre účely tohto dokumentu sa pojmom cookies myslia aj súbory uložené vo webovom úložisku. Webové úložisko sa skladá z local storage a session storage. Hlavný rozdiel oproti klasickým súborom cookies je ten, že súbory tu uložené sa neodosielajú s každou požiadavkou späť na server. Zároveň môžu zaberať viac pamäte. V session storage môžu byť súbory uložené do konca relácie, tj zatvorenia prehliadača. V local storage môžu byť súbory uložené aj po dlhšiu dobu. Manipulácia s webovým úložiskom prebieha pomocou zdrojového kódu Platformy.

Ako užívateľ môžete vypnúť či obmedziť užívanie cookies vo vašom prehliadači. Súbory cookies môžeme používať pre mnoho účelov, ako napr.

 • zaistenie fungovania základných funkcií Platformy (napr. fungovanie nákupného košíku, prihlásenie),
 • uloženie preferovaného jazyka,
 • analyzovanie návštevnosti a zlepšovanie Platformy,
 • marketingové účely, najmä na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán.

 

Aké typy cookies používame ?

Súbory cookies je možné deliť podľa rôznych kritérií. Na našej Platforme používame tieto typy cookies:

Cookies podľa ich funkcie na Platforme:

 • Nevyhnutné, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našej Platformy,
 • Preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naša Platforma zapamätala informácie, ktoré majú vplyv na to, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našej Platformy, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť jej používania.
 • Analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našej Platforme (tzv. User Experience) a vďaka nim rozumieme, ako používate našu Platformu,
 • Remarketingové, ktoré používame na správne zacielenie a na personalizáciu obsahu a reklamy,
 • Sledovacie konverzné, ktoré pomáhajú merať výkonné predajné kanály.

Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viac internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Cookies podľa ich doby platnosti:

 • Dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do doby, než zatvoríte Váš prehliadač,
 • Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite ( doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení Vášho prehliadača).

Ako môžete zmeniť nastavenie súborov cookies vo Vašom prehliadači?

Správu súborov cookies umožňuje každý prehliadač a spravovať si ich môžete sami. K dispozícii je hneď niekoľko možností:

Súbory cookies je možné blokovať (tj. zakázať ), ale niektoré webové stránky sa Vám nemusia zobrazovať správne a niektoré funkčné časti i formuláre môžu fungovať inak.

Súbory cookies môžete spravovať či zmazať, ale aj v tomto prípade platí, že niektoré časti webových stránok nemusia fungovať správne. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti nápovedy prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch si môžete prečítať aj tu:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera
 • Adobe (flash cookies)

 Navštíviť môžete tiež informačné weby Your Online Choices (česky), All About Cookies (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré nadobúdajú niektoré tretie strany, s ktorými môžeme spolupracovať. Budete musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadenia, na ktoré sa má nesúhlas vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť na cookies, budete možno musieť v prípade vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipédii (slovensky).

 • Žiadne záväzky
 • Bez skrytých poplatkov
 • Bez zmlúv

Objednaj si svoju bezplatnú konzultáciu už dnes

Poskytnem Vám odborné rady a pohľad na vaše financie, ktorý ste možno prehliadli. Získate tak jasný obraz o svojich možnostiach a potenciálnych rizikách.